MENU
Aula_close Layer 1

Forældreansvar

Værdien for samarbejdet i de overgange børnene møder i forbindelse med skolegangen på Rosenvængets Skole:

At alle føler sig set, hørt og værdsat gennem respekt for forskellighed.

 

Hvad forældrene kan forvente sig i forhold til samarbejde, dialog og information:

Forældrene kan forvente: 

At forældre og ansatte hver især – og fælles- har ansvar for barnets udvikling

At forældre og ansatte bevarer en god kontakt, tone, åbenhed og dialog i samarbejdet, således at begge parter har barnet trivsel og udvikling for øje og tager aktivt del i dette 

At forældre har stor viden om deres børn og har ret til at blive hørt. De kan derfor sammen med institutionen indgå i en positiv og konstruktiv dialog om deres børn

At forældre og ansatte sammen har ansvar for at barnet oplever anerkendelse i samværet i hjemmet og institutionen.

At der er et højt gensidigt informationsniveau omkring barnets trivsel og udvikling både i og uden for institutionen.

At der er et højt informationsniveau omkring det sociale samspil i børnegruppen både i og uden for institutionen. 

 

Institutionens egne initiativer til at styrke forældreansvaret:

I skolens pædagogiske principper står der: ”Rosenvængets Skole skal være en levende og dynamisk skole, hvor elever, forældre, personale og andre specialister samarbejder om skolens opgaver”. 

Det betyder at forældrene: 

Tjekker beskeder på ForældreIntra og bruger intra til formidling af beskeder mellem skole/SFO og hjem. 

Løbende følger op på informationer og holder de aftaler, som er indgået med helhedsskolens ansatte.

Løbende holder kontaktlærer og kontaktpædagog orienteret om forhold, der har betydning for eleven, og som klassens eller skolens ansatte bør have kendskab til.

Ønsker dialog med de ansatte om barnets udvikling og læring.

Deltager aktivt i arrangementer og viser interesse i barnets skolegang.

Skolen er for alle og vi må møde hinanden med et åbent sind. Forældrene må i deres holdning til andre forældre og til andre børn i klassen være rummelige.

Går direkte til kontaktlærer/kontaktpædagog, når der er spørgsmål omkring undervisningen eller elevens trivsel.

Sørger for at tasken er pakket og at barnet ikke mangler skiftetøj, madpakke etc.  

Har ansvar for barnets medbragte legetøj. Sørger for, at der er navn på medbragte ting. Personalet hjælper med at holde styr på overtøj, skiftetøj, taske, personlige hjælpemidler mm. 

 

Det betyder at de ansatte:

Sørger for at ForældreIntra er opdateret og at information mellem skole /SFO og hjem bliver formidlet. 

Tilstræber et højt informationsniveau ved hjælp af kontaktbøger, telefonkontakt, eller tilbud om ekstra samtaler, hjemmebesøg eller netværksmøde.

Formidler de ”gode historier” om venskaber mellem eleverne og de gode oplevelser fra skole eller SFO videre til familien. 

Har det professionelles ansvar og er kontaktskabende også når der er uenigheder.

Holder forældrene orienteret om barnets faglige og sociale udbytte af skolegangen.

Giver muligheder for pædagogiske og sociale drøftelser mellem forældre/medarbejdere og mellem forældrene indbyrdes.

Giver muligheder for at afdelingens forældre kan lære hinanden og skolens ansatte, at kende.

Inddrager forældre og børn i fastsættelse af individuelle mål.

Orienterer forældrene om episoder og begivenheder, der har betydning for elevens trivsel og om ændring i elevens adfærd, som giver anledning til anerkendelse eller bekymring.

Oplyser, hvis barnet mangler noget fx støvler, regntøj, ekstra madpakke i skole eller SFO.