Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af specialtilbud

Tilbud

Rosenvængets Skole

Målgruppe

Rosenvængets Skole er Viborg Kommunes tilbud til elever med betydeligt nedsat

kognitivt funktionsniveau. En del af eleverne har også fysiske handicap.

Rosenvængets Skole modtager børn fra 0. – 10. skoleår.

Fakta

Rosenvængets Skole er inddelt i afdelinger, hvor eleverne som udgangspunkt er inddelt efter alder på relevante klassetrin.

Skolen tilbyder morgen- og eftermiddags SFO.

I SFO’en er elever sammen på tværs af klasserne i det omfang, vi vurderer, den enkelte elev profiterer heraf.

Overordnet formål

Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Formålet med specialtilbuddet er at hjælpe alle børn til at blive så dygtige, de kan. Det gør vi ved blandt andet at tilrettelægge undervisningen, så vi tager særligt hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og tilbyder en differentieret undervisning, der understøtter barnets udvikling. 

Pædagogisk grundlag

På Rosenvængets Skole foregår læring i dialog og samspil, hvor faglighed og differentiering af undervisningen er i højsædet. Vi ser barnet før diagnosen og skaber en individuelt tilpasset skoledag for alle elever. Undervisningen foregår med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer.

For at få så mange perspektiver på elevens muligheder for at deltage som muligt, arbejdes der på skolen ud fra et tværfagligt afsæt. Der er et tæt samarbejde med fys/ergoteamet, psykologer fra PPR, sundhedsplejen og andre kompetencer.

Rosenvængets Skole vægter desuden efteruddannelse højt med henblik på at have stærke faglige ressourcer og kompetencer internt.

Opstart på skolen

Skolen modtager besked fra visitationsudvalget om, at en ny elev er visiteret. Skolen tager herefter kontakt til forældrene. Inden skolestart afholdes et møde med forældre og eventuel tidligere institution o.a. inden eleven begynder. Formålet med mødet er, at viden om den kommende elev overleveres til medarbejderne på Rosenvængets Skole, så skolestarten bliver så god som muligt.

Dagligdagen

På Rosenvængets Skole er struktur i dagligdagen vigtig. Struktur giver eleverne tryghed og overskud til dagens undervisning. For at give overblik over dagen starter alle klasser med et fælles morgenmøde, hvor dagens indhold præsenteres, og alle får mulighed for at fortælle, hvad de har på hjerte.

Rosenvængets Skole tilbyder, udover dansk og matematik, flere forskellige fag. Fælles for alle fag er, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Læring i naturen vægtes højt. Derfor tilbydes alle elever udeskole en gang om ugen, hvor de faglige og sociale aktiviteter foregår i det fri.

Skole-hjemsamarbejde

Forældrene er de vigtigste mennesker i børn og unges liv. Samarbejdet med forældrene har derfor stor betydning for børnenes trivsel og læring. Skole og hjem har løbende kontakt

  • på AULA

  • via Meddelelsesbogen i Meebook

  • til skole-hjemsamtaler.

Der afholdes på Rosenvængets Skole et forældremøde og to skole-hjemsamtaler om året. 

Skolefritidsordning

 

SFO’en på Rosenvængets Skole er en mulighed for alle elever uanset klassetrin. SFO’en er åben mandag til torsdag fra kl. 06.30 – 16.30, fredag kl. 06.30 – 15.30.

SFO’en på Rosenvængets Skole følger kommunens almindelige åbne og lukkedage, som det fremgår af viborg.dk.

Tilmelding til SFO sker gennem skolens kontor.

Visitation/revisitation

 

Børnene skoleplaceres løbende efter afgørelse i visitationsudvalget i Børn & Unge i Viborg Kommune.

Det vurderes en gang om året om specialtilbuddet stadig er det rette undervisningstilbud. Vurderingen foregår i samarbejde mellem skole, forældre, PPR og evt. distriktsskole. Forældre partshøres i forbindelse med afgørelsen.